Vergetelheid geen wereldwijd recht

Blog 28-01-2020

Onlangs deed het Europese Hof van Justitie uitspraak dat het recht op vergetelheid geen wereldwijd recht is. Dat terwijl het Hof een aantal jaar eerder van mening was dat iemand dankzij de inwerkingtreding van de AVG het recht had vergeten te worden.

Hoe zit het?
In september 2019 voegde het Europese Hof aan artikel 17 van de AVG toe dat het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer geen absoluut recht is maar moet worden afgewogen tegen andere grondrechten.

Het Hof zegt dat “met name moet worden onderzocht of de betrokkene recht erop heeft dat de aan de orde zijnde informatie over hem thans niet meer met zijn naam wordt verbonden, zonder dat de vaststelling van een dergelijk recht evenwel veronderstelt dat de opneming van die informatie in de resultatenlijst deze betrokkene schade berokkent… Dit zal echter niet het geval zijn indien de inmenging in de grondrechten van de betrokkene wegens bijzondere redenen… wordt gerechtvaardigd door het overwegende belang dat het publiek erbij heeft om, door deze opneming, toegang tot de betrokken informatie te krijgen.”

Het Hof vindt dat het evenwicht tussen het recht op eerbiediging van het privéleven en op bescherming van persoonsgegevens enerzijds en de vrijheid van informatie van internetgebruikers anderzijds wereldwijd aanzienlijk kan variëren. De Europese wetgever kent aan de in die bepalingen neergelegde rechten geen werkingssfeer toe die verder reikt dan het grondgebied van de lidstaten.

‘Ontgooglen’?
Hiermee kunnen partijen zoals Google niet gedwongen worden om de zoekresultaten wereldwijd te verbergen, en is dit recht beperkt tot de lidstaten. Wel laat het Hof de mogelijkheid open aan de lidstaten om in hun nationale wetgeving hiervan af te wijken.

Door: Carolien Jobse
Partner en Jurist Privacy, ICT en Aanbestedingsrecht
+31 (0)6 22928625
c.jobse@chvv.nl

Wij zijn...

  • Deskundig
  • Praktisch
  • Onafhankelijk
  • Resultaatgericht
  • Betrouwbaar

Laatste berichten


Smartwatches & Wearables in de zorg? Doe een PIA!

Lees Meer
Voorkom de dupe te worden van cybercriminaliteit

Nieuws

Lees Meer
Delen persoonsgegevens mag bij WMO-inschrijving

Blog

Lees Meer
IoT, Privacy & Hacking

Lees Meer