Europese aanbestedingen

Diepgaande expertise bij Europese procedures

De procedures voor Europese aanbestedingen gelden voor alle aanbestedingen en (semi-) publieke instellingen in Nederland. Met een nationale wet geeft Nederland invulling aan de Europese richtlijnen voor aanbesteden. De Europese richtlijn is een wetgevend instrument van de Europese Unie. De individuele landen kiezen hoe ze implementeren binnen hun nationale regelgeving.

De volgende vier Europese richtlijnen zijn van belang bij aanbestedingen:

 • Richtlijn: gunnen van overheidsopdrachten (2014/24/EU)
 • Richtlijn: gunnen van opdrachten water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten (2014/25/EU)
 • Richtlijn: gunnen van concessieopdrachten (2014/23/EU)
 • Richtlijn: defensie en veiligheid (2009/81/EG)

De Aanbestedingswet 2012 bevat regels voor aanbestedingen boven en onder de Europese drempelbedragen. Opdrachten met een hogere waarde moeten volgens Europese procedures worden aanbesteed.

Europese procedures

Voor opdrachten die onder normale omstandigheden worden uitgevoerd, kun je kiezen uit een van de twee Europese standaardprocedures – de openbare procedure of de niet-openbare procedure.

Het grote verschil zit erin dat er bij een openbare procedure geen voorselectie van mogelijke leveranciers plaatsvindt en dat iedereen mag meedoen. Bij de niet-openbare procedure wordt eerst een voorselectie gemaakt van mogelijke leveranciers en alleen die leveranciers worden gevraagd om een offerte uit te brengen.

Daarnaast kun je in specifieke gevallen de volgende procedures gebruiken:

 • Sociale en andere specifieke diensten
 • Mededingingsprocedure met onderhandeling
 • Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging
 • Versnelde procedure
 • Concurrentiegerichte dialoog
 • Prijsvraag
 • Concessieovereenkomst
 • Elektronische veiling
 • Innovatiepartnerschap
 • Dynamisch aankoopsysteem

Als je kiest voor een niet-standaard procedure vanwege een specifieke omstandigheid, moet je het bestaan hiervan kunnen aantonen.

Wanneer je een stroom van toekomstige opdrachten wilt plaatsen, kun je gebruikmaken van een raamovereenkomst die je met een of meerdere ondernemers sluit. De raamovereenkomst is geen opdracht, maar vormt een voorbereidende stap daartoe.

Opdrachten onder de drempel

Opdrachten waarvan de geschatte waarde minder bedraagt dan de drempelwaarden, hoeven niet Europees te worden aanbesteed. Je bepaalt hiervoor in beginsel zelf de procedure die je wilt volgen.

Heb je een vraag over Europese aanbestedingen of wil je eens sparren over Europese procedures? Neem gerust contact met ons op.

Contact: Ronald Houtsma